Câu hỏi:

26/06/2020 872

Xác định tỷ lệ theo khối lượng của KClO3 và KMnO4 cần để điều chế một lượng O2 như nhau với cùng hiệu suất (K = 39, Cl = 35,5, Mn = 55, O = 16).

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đề kiểm tra Hóa học 9

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trộn 130ml dung dịch có chứa 4,16 gam BaCl2 với 70ml dung dịch có chưa 3,4 gam AgNO3, thu được dung dịch có thể tích 200ml.

Xác định nồng độ mol các chất trong dung dịch sau phản ứng.

(Ag = 108, Ba = 137, N = 14, O = 16, Cl = 35,5)

Xem đáp án » 26/06/2020 1,783

Câu 2:

Viết phương trình phản ứng của H2O với các chất sau: K2O, CO2

Xem đáp án » 26/06/2020 471

Câu 3:

Trong các oxit sau oxit nào là oxit bazo?

A. SO2     

B. CuO     

C. Al2O3

D. CO

Xem đáp án » 26/06/2020 248

Bình luận


Bình luận