Câu hỏi:

26/06/2020 1,637

Tính khối lượng dung dịch HCl 7,3% cần để hòa tan hết 24 g hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 có số mol bằng nhau (H=1, Cu=64, Fe=56, O=16, Cl=35,5).

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gọi x là số mol của CuO hay của Fe2O3, ta có: 80x + 160x = 24

Suy ra x = 0,1 mol

CuO + 2HCl  CuCl2 + H2O  Fe2O3 + 6HCl  2FeCl3+ 3H2O

Số mol HCl cần = 8x = 0,8 mol. Khối lượng HCl = 0,8 x 36,5 = 29,2 gam.

Khối lượng dung dịch HCl 7,3% = (29,2 x 100)/7,3 = 400 gam.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 0,8 g CuO tác dụng với 30 ml dung dịch H2SO4 1M.

Xác định các chất có mặt trong dung dịch thu được sau phản ứng, kèm theo số mol của chúng (Cu=64, O=16).

Xem đáp án » 26/06/2020 731

Câu 2:

Có 3 bình: bình 1 đựng CuO và Cu, bình 2 đựng Fe và FeO, bình 3 đựng MgO và FeO. Chỉ dùng dung dịch H2SO4, hãy nhận biết mỗi bình bằng phương pháp hóa học.

Xem đáp án » 26/06/2020 563

Câu 3:

Chọn 4 loại oxit được điều chế trực tiếp mà không xuất phát từ khí oxi. Cho ví dụ cụ thể.

Xem đáp án » 26/06/2020 546

Câu 4:

Hỗn hợp X chưa 2 khí CO và H2, hỗn hợp Y chưa 2 khí N2 và CO2 ở cùng điều kiện. Hãy so sánh tỉ khối của hỗn hợp X với tỉ khối của hỗn hợp Y.

Xem đáp án » 26/06/2020 285

Bình luận


Bình luận