Câu hỏi:

01/07/2020 1,002

Choose the correct answer.

My sister ………….a doll.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the correct answer.

Are there any chairs in the room? - No, there …………….

Xem đáp án » 01/07/2020 2,805

Câu 2:

Reorder the sentences

is / the / between / table / The/ chair / the / and/ wardrobe

Xem đáp án » 01/07/2020 1,616

Câu 3:

Reorder the sentences

the / lamp/ There/ a /is / on / desk.

Xem đáp án » 01/07/2020 1,098

Câu 4:

Choose the correct answer.

Does your brother have a robot? - Yes, he ...........

Xem đáp án » 01/07/2020 1,019

Câu 5:

Read

Hello! My name is Daisy. I’m eight. This is my classroom. There are three tables and eight chairs. That is my teacher, Miss Green. She is in front of the board. There are two computers in my class room. There are pictures in on the wall. There are four drawers. There are lots of coat hooks. My coat hook is blue. This is my bag, it is brown.

Đề kiểm tra Tiếng Anh 3 Giữa học kì 2 có đáp án (Đề 4) | Đề thi Tiếng Anh 3 có đáp án

Circle the correct answer.

Xem đáp án » 01/07/2020 875

Câu 6:

Reorder the sentences

sister / Does/ doll?/ your/ have/ a

Xem đáp án » 01/07/2020 595

Bình luận


Bình luận