Câu hỏi:

01/07/2020 2,252

Fill in the blanks.

How many crayons ……. you have?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là: do.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the correct answer.

What’s it? – It’s ........ inkpot.

Xem đáp án » 01/07/2020 2,037

Câu 2:

Odd one out.

Xem đáp án » 01/07/2020 1,144

Câu 3:

Choose the correct answer

How many ......... are there? – There is a desk.

Xem đáp án » 01/07/2020 796

Câu 4:

Odd one out.

Xem đáp án » 01/07/2020 793

Câu 5:

Reorder the sentences.

friend/ is/ my/ Hien/ new

Xem đáp án » 01/07/2020 716

Câu 6:

Choose the correct answer

Who is he? – ....... is my friend.

Xem đáp án » 01/07/2020 697

Bình luận


Bình luận