Câu hỏi:

01/07/2020 407

Odd one out.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Circle the best answer A, B, C or D.

Are there ______ pictures on the wall?

Xem đáp án » 01/07/2020 4,988

Câu 2:

Circle the best answer A, B, C or D.

Where _________ the posters? – They’re on the wall.

Xem đáp án » 01/07/2020 2,230

Câu 3:

Circle the best answer A, B, C or D.

How many ________ are there in your house?

Xem đáp án » 01/07/2020 2,013

Câu 4:

Read and tick Yes or No.

Hi. My name is Nam. I have a lot of toys. I have a red plane, a blue car, a green ship and a yellow ball. Dong is my brother. He also has many toys. He has two robots. They are black and red. He has a red ship, a green car and a yellow yo-yo. We always play together. We have much fun.

Xem đáp án » 01/07/2020 1,737

Câu 5:

Rewrite the following sentences using given words.

are/ the living room./ watching TV/ They/ in

Xem đáp án » 01/07/2020 1,561

Câu 6:

Rewrite the following sentences using given words.

are Linda and Tony/ classroom./ in/ the

Xem đáp án » 01/07/2020 1,493

Câu 7:

Circle the best answer A, B, C or D.

_______ he like birds? – Yes, he does.

Xem đáp án » 01/07/2020 1,228

Bình luận


Bình luận