Câu hỏi:

01/07/2020 1,517

Chọn đáp án đúng.

________ is the date today?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là B. 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Gạch chân lỗi sai và sửa lại cho đúng

What is she name?

Xem đáp án » 01/07/2020 1,395

Câu 2:

Chọn đáp án đúng.

Where are you from?

Xem đáp án » 01/07/2020 1,348

Câu 3:

Chọn đáp án đúng.

Where are you from, Tom? __________ from America.

Xem đáp án » 01/07/2020 1,286

Câu 4:

Gạch chân lỗi sai và sửa lại cho đúng

I don’t go to school at Sunday.

Xem đáp án » 01/07/2020 995

Câu 5:

Chọn đáp án đúng.

This ______ my friend, Linda. She is from England.

Xem đáp án » 01/07/2020 753

Câu 6:

Gạch chân lỗi sai và sửa lại cho đúng

Tom have an Art class today.

Xem đáp án » 01/07/2020 465

Bình luận


Bình luận