Câu hỏi:

06/08/2020 188

Điền từ để hỏi: when, where, what, which vào chỗ trống

 

3. ____________ is your name?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

3. what

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hi. It’s my pleasure to meet you. My name is Sandra. I was born on the 6th of May. I’m in class 4C. I study at Marie Curie primary school. My school is in Tran Van Lai street, My Dinh ward, Nam Tu Liem district, Hanoi, Vietnam. It’s very big. There are 2000 students in my school, but there are only 25 students in my class. My teacher’s name is Mike. He is very funny.

Which class is she in?

Xem đáp án » 06/08/2020 3,033

Câu 2:

Sắp xếp các câu sau thành câu hoàn chỉnh

in/ What/ are/ class/ you/?

Xem đáp án » 06/08/2020 3,008

Câu 3:

Điền từ để hỏi: when, where, what, which vào chỗ trống

 

4. ____________ class are you in?

Xem đáp án » 06/08/2020 2,090

Câu 4:

Chọn đáp án đúng

I’m ______________ class 4B.

Xem đáp án » 06/08/2020 1,732

Câu 5:

Sắp xếp các câu sau thành câu hoàn chỉnh

Mai/ in/ I/ study/ same/ the/ school.

Xem đáp án » 06/08/2020 1,500

Câu 6:

Điền từ để hỏi: when, where, what, which vào chỗ trống

 

7. ____________ is her school? It’s in Tran Hung Dao street.

Xem đáp án » 06/08/2020 1,236

Câu 7:

Sắp xếp các câu sau thành câu hoàn chỉnh

school/ My/ in /Oxford/ is/ Street

Xem đáp án » 06/08/2020 1,229

Bình luận


Bình luận