Câu hỏi:

06/08/2020 236

Điền tên môn học bằng tiếng Anh tương ứng với tranh

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

3. Mathematics

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn đáp án đúng

What _____________ do you like? I like English very much.

Xem đáp án » 06/08/2020 1,437

Câu 2:

Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

have/ English/ I/ on/ Thursday/ Monday/ and.

Xem đáp án » 06/08/2020 1,240

Câu 3:

Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

is/ for/ her/ She/ studying/ lesson/ Maths.

Xem đáp án » 06/08/2020 898

Câu 4:

Chọn đáp án đúng

My sister likes playing tennis. I like playing tennis, _____________.

Xem đáp án » 06/08/2020 888

Câu 5:

Chọn đáp án đúng

 _____________ does she have PE? On Tuesday.

Xem đáp án » 06/08/2020 724

Câu 6:

Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

today/Does/ have/ English/ she/?

Xem đáp án » 06/08/2020 588

Câu 7:

I’m Peter. I’m in (1) ________________ 4D. I am a student of Newton primary school. My favourite (2) ________________ is English. I often have English on Monday, Tuesday (3) ________________ Friday. Learning English (4) ______________ very interesting. In an English lesson, we learn how (5) ________________ listen, speak, read and write English. Ms. Clara is (6) ________________ teacher. She is (7) ________________ England. She teaches us (8) ________________ lot of exciting things about England. I love her so much.

Question (1)

Xem đáp án » 06/08/2020 572

Bình luận


Bình luận