Câu hỏi:

07/08/2020 169

Điền các chữ cái còn thiếu để hoàn thành câu

I l_ke do_ _g housew_ _ _

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

I like doing housework.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn đáp án đúng

He often ________ his teeth after having breakfast.

Xem đáp án » 07/08/2020 620

Câu 2:

I’m Andrea. I’m in class 4A. Every day, I get up at 6 o’clock. I wash my face and brush my teeth in 10 minutes. I get dressed at a quarter past six. Then I have breakfast with my family. I often go to school at 6:45, but today my father drives me to school at ten to seven a.m. Luckily I was not late.

Today he goes to school at ten to seven. ________

Xem đáp án » 07/08/2020 567

Câu 3:

I’m Andrea. I’m in class 4A. Every day, I get up at 6 o’clock. I wash my face and brush my teeth in 10 minutes. I get dressed at a quarter past six. Then I have breakfast with my family. I often go to school at 6:45, but today my father drives me to school at ten to seven a.m. Luckily I was not late.

Andrea is in grade 4. ___________

Xem đáp án » 07/08/2020 450

Câu 4:

I’m Andrea. I’m in class 4A. Every day, I get up at 6 o’clock. I wash my face and brush my teeth in 10 minutes. I get dressed at a quarter past six. Then I have breakfast with my family. I often go to school at 6:45, but today my father drives me to school at ten to seven a.m. Luckily I was not late.

He usually gets up at five. ___________

Xem đáp án » 07/08/2020 376

Câu 5:

I ________ to school late yesterday.

Xem đáp án » 07/08/2020 370

Câu 6:

Điền các chữ cái còn thiếu để hoàn thành câu

W_at t_ _ _ is it? It’s five forty-five.

Xem đáp án » 07/08/2020 288

Câu 7:

Viết các giờ sau sang tiếng Anh

TIME           ENGLISH
a, 13:00 
b, 3:45 
c, 20:15 
d, 7:05 
e, 11:30 
f, 8:40 
g, 6:00

Xem đáp án » 07/08/2020 281

Bình luận


Bình luận