Câu hỏi:

08/08/2020 564

Trả lời các câu hỏi sau

When is Children’s Day?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

It’s on June 1st

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trả lời các câu hỏi sau

When is Teacher’s Day?

Xem đáp án » 08/08/2020 3,013

Câu 2:

Trả lời các câu hỏi sau

When is the New Year?

Xem đáp án » 08/08/2020 1,893

Câu 3:

Nhìn vào bảng và đặt câu theo mẫu

What does her mother do at Tet?

- ______________________________________________.

- ______________________________________________.

 

- ______________________________________________.

Xem đáp án » 08/08/2020 901

Câu 4:

Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

because/ Tet/ I/ new clothes/ can/ love/ wear.

Xem đáp án » 08/08/2020 668

Câu 5:

Trả lời các câu hỏi sau

When is Christmas?

Xem đáp án » 07/08/2020 402

Câu 6:

Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. smart/ look/ today/ You.

Xem đáp án » 08/08/2020 317

Bình luận


Bình luận