Câu hỏi:

08/08/2020 241

Chọn từ khác loại

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sửa lỗi sai ở các câu sau

6. I want buy some books. _______

Xem đáp án » 08/08/2020 1,000

Câu 2:

Sửa lỗi sai ở các câu sau

 2. Let’s going to the food stall. I’m hungry. _____________

Xem đáp án » 08/08/2020 695

Câu 3:

Điền từ thích hợp để hoàn thành câu

pool    wants    Let’s    to    to    toy    store    go    medicine

I go to the ______________ because I want some toys.

Xem đáp án » 08/08/2020 343

Câu 4:

Nối cột A với cột B

AB

1. What are you doing?

2. Would you like some milk?

3. Let’s go to the school.

4. Why does she go to the post office?

5. What does he look like?

6. When is your birthday?

7. Do you like writing poems?

8. What subject do you have today?

a. Yes, let’s.

b. I’m reading a magazine.

c. He is short.

d. No, thanks.

e. It’s on May 20th.

f. Because she wants some envelopes.

g. I have History and Math.

h. Yes, I do.

Xem đáp án » 08/08/2020 270

Câu 5:

Sửa lỗi sai ở các câu sau

5. Where do Linda and Tony goes? __________

Xem đáp án » 08/08/2020 262

Câu 6:

Điền từ thích hợp để hoàn thành câu

pool    wants    Let’s    to    to    toy    store    go    medicine

Why do you ______________ to the supermarket?

Xem đáp án » 08/08/2020 226

Bình luận


Bình luận