Câu hỏi:

08/08/2020 221

Viết tên trang phục dưới ảnh tương ứng

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

3. Jacket

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền this/ that/ these/ those thích hợp vào chỗ trống

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 có đáp ánBài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 có đáp ánBài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 có đáp án

Xem đáp án » 08/08/2020 2,516

Câu 2:

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

expensive    at    That     is     much     Excuse    a    help

3. How much _____________ this jumper?

Xem đáp án » 08/08/2020 707

Câu 3:

Sắp xếp các câu sau thành câu hoàn chỉnh.

shoes/ Those/ blue/ are.

Xem đáp án » 08/08/2020 515

Câu 4:

Sắp xếp các câu sau thành câu hoàn chỉnh

at/ I/ that/ have/ Can/ a/ hat/ look?

 

Xem đáp án » 08/08/2020 508

Câu 5:

Sắp xếp các câu sau thành câu hoàn chỉnh

are/ yellow/ nice/ These/ very/ trouser.

Xem đáp án » 08/08/2020 369

Câu 6:

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

expensive    at    That     is     much     Excuse    a    help

7. How ____________ are those jeans?

Xem đáp án » 08/08/2020 271

Bình luận


Bình luận