Câu hỏi:

08/08/2020 188

Chọn từ khác loại

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nối cột A với cột B

AB

1. Why does she like monkeys?

2. Let’s go to the zoo!

3. Would you like a drink?

4. What day is it today?

5. What animal does he want to see?

6. Can tigers run?

7. Which animal is bigger, an elephant or an ant?

8. What can a kangaroo do?

a, It’s a good idea.

b, Because monkeys is funny.

c, It’s Monday.

d, It can jump.

e, Yes, they can.

f, No, thanks.

g, He wants to see crocodiles.

h, An elephant is bigger than an ant

Xem đáp án » 08/08/2020 863

Câu 2:

sắp xếp các chữ sau thành câu hoàn chỉnh

do/ funny/ can/ things/ Monkeys/ can

Xem đáp án » 08/08/2020 727

Câu 3:

I want to go to the zoo because I want to see the ____________.

Xem đáp án » 08/08/2020 645

Câu 4:

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

are    to    Would    does     What    to    because    front

I like elephants ___________ they are enormous.

Xem đáp án » 08/08/2020 592

Câu 5:

sắp xếp các chữ sau thành câu hoàn chỉnh

Giraffes/ taller/ elephants/ is/ than.

Xem đáp án » 08/08/2020 551

Câu 6:

____________ go to the zoo!

Xem đáp án » 08/08/2020 488

Câu 7:

Why ____________ she like elephants?

Xem đáp án » 08/08/2020 354

Bình luận


Bình luận