Câu hỏi:

08/08/2020 339

Điền “is going to” hoặc “are going to” vào chỗ trống

1. He _____________________ Hanoi next week.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1. is going to

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

to    by    going    do    What    and    is   because

We go to school ____________ bus.

Xem đáp án » 08/08/2020 854

Câu 2:

Sắp xếp các chữ cái để tạo thành từ đúng

2. LIYDAHO ____________

Xem đáp án » 08/08/2020 481

Câu 3:

Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

homework/ stay/ because/ I/ home/ have to/ at/ do/ I.

Xem đáp án » 08/08/2020 416

Câu 4:

Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

is/ Ho Chi Minh/ He/ to/ going/ city

Xem đáp án » 08/08/2020 388

Câu 5:

Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

holiday/ preparing/ I’m/ summer/ for/ my

Xem đáp án » 08/08/2020 327

Câu 6:

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

to    by    going    do    What    and    is   because

Where ____________ Tim going this summer?

Xem đáp án » 08/08/2020 304

Bình luận


Bình luận