Câu hỏi:

16/08/2020 157

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 9 có đáp án

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others

Xem đáp án » 16/08/2020 172

Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 16/08/2020 164

Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others

Xem đáp án » 16/08/2020 152

Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others

Xem đáp án » 16/08/2020 148

Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others

Xem đáp án » 16/08/2020 126

Câu 6:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others

Xem đáp án » 16/08/2020 70

Bình luận


Bình luận