Câu hỏi:

25/08/2020 7,156

Sau cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933, chủ nghĩa phát xít đã lên năm chính quyền ở những quốc gia nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Sau cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933, chủ nghĩa phát xít đã lên năm chính quyền ở Đức, Italia, Nhật Bản

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 kết thúc khi

Xem đáp án » 25/08/2020 7,754

Câu 2:

Đầu những năm 30 của thế kỉ XX, tình hình thế giới có điều kiện gì thuận lợi cho cách mạng Việt Nam?

Xem đáp án » 25/08/2020 3,548

Câu 3:

Tại sao phong trào 1936-1939 là một cuộc vận động dân chủ nhưng vẫn mang tính cách mạng

Xem đáp án » 25/08/2020 3,066

Câu 4:

Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Việt Nam trong những năm 1936-1939 là

Xem đáp án » 25/08/2020 2,260

Câu 5:

Bài học kinh nghiệm lớn nhất cho Đảng Cộng sản Đông Dương trong quá trình đề ra đường lối lãnh đạo cách mạng giai đoạn 1936 - 1939 là

Xem đáp án » 25/08/2020 2,147

Câu 6:

Nhận xét nào dưới đây là đúng về phong trào dân chủ (1936 - 1939) ở Việt Nam?

Xem đáp án » 25/08/2020 2,030

Bình luận


Bình luận