Câu hỏi:

25/08/2020 3,549

Đầu những năm 30 của thế kỉ XX, tình hình thế giới có điều kiện gì thuận lợi cho cách mạng Việt Nam?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A
Đầu những năm 30 của thế kỉ XX, tình hình thế giới có nhiều biến động. Trong đó, ở Pháp, Chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp lên cầm quyền đã thi hành những chính sách tiến bộ ở thuộc địa. Trong đó có Việt Nam. Đây là một điều kiện thuận lợi cho cách mạng Việt Nam.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 kết thúc khi

Xem đáp án » 25/08/2020 7,754

Câu 2:

Sau cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933, chủ nghĩa phát xít đã lên năm chính quyền ở những quốc gia nào?

Xem đáp án » 25/08/2020 7,156

Câu 3:

Tại sao phong trào 1936-1939 là một cuộc vận động dân chủ nhưng vẫn mang tính cách mạng

Xem đáp án » 25/08/2020 3,066

Câu 4:

Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Việt Nam trong những năm 1936-1939 là

Xem đáp án » 25/08/2020 2,260

Câu 5:

Bài học kinh nghiệm lớn nhất cho Đảng Cộng sản Đông Dương trong quá trình đề ra đường lối lãnh đạo cách mạng giai đoạn 1936 - 1939 là

Xem đáp án » 25/08/2020 2,147

Câu 6:

Nhận xét nào dưới đây là đúng về phong trào dân chủ (1936 - 1939) ở Việt Nam?

Xem đáp án » 25/08/2020 2,030

Bình luận


Bình luận