Câu hỏi:

30/08/2020 204

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /ə/ các đáp án còn lại phát âm là /ʌ/

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 30/08/2020 245

Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Xem đáp án » 30/08/2020 243

Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Xem đáp án » 30/08/2020 230

Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 30/08/2020 219

Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Xem đáp án » 30/08/2020 208

Câu 6:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 30/08/2020 195

Bình luận


Bình luận