Câu hỏi:

01/09/2020 162

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /u:/ các đáp án còn lại phát âm là /ɒ/

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 01/09/2020 721

Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 01/09/2020 245

Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 01/09/2020 213

Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 01/09/2020 210

Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 01/09/2020 186

Câu 6:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 01/09/2020 183

Câu 7:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 01/09/2020 182

Bình luận


Bình luận