Câu hỏi:

01/09/2020 1,827

Rewrite sentences without changing the meaning

We can use a solar charge for charging mobile devices.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

Giải thích: cấu trúc be used for Ving: được dùng để làm gì

Dịch: Một máy sạc pin năng lượng mặt trời được dùng để sạc những thiết bị di động.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Rewrite sentences without changing the meaning

We use USB stick to store data.

Xem đáp án » 01/09/2020 3,867

Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

The inventions/ imitate/ animals/ the aeroplane/ and/ the submarine.

Xem đáp án » 01/09/2020 2,332

Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

The telephone/ be/ invented/ Alexander Graham Bell.

Xem đáp án » 01/09/2020 1,448

Câu 4:

Rewrite sentences without changing the meaning

It’s convenient to use correction pen for correcting errors.

Xem đáp án » 01/09/2020 1,202

Câu 5:

Rewrite sentences without changing the meaning

Do you have a food processor at your house?

Xem đáp án » 01/09/2020 1,001

Câu 6:

Rearrange the sentences to make meaningful sentences

The/ that/ USB/ helpful/ stick/ love/ is/ I/ so/ it/ so/ much.

Xem đáp án » 01/09/2020 865

Bình luận


Bình luận