Câu hỏi:

02/09/2020 188

Thắng lợi nào của nhân dân Việt Nam được đánh giá là “lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu”?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) được đánh giá là “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, chiến thắng của bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam đã đi vào lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc như Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa của thời đại mới.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự phân hóa tích cực của tổ chức Tân Việt Cách mạng đảng phản ánh xu thế nào của cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX?

Xem đáp án » 02/09/2020 4,592

Câu 2:

Đặc điểm bao trùm của lịch sử dân tộc Việt Nam từ năm 1919 đến đầu năm 1930 là

Xem đáp án » 02/09/2020 880

Câu 3:

Nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam giai đoạn 1945 - 1954 là

Xem đáp án » 02/09/2020 767

Câu 4:

Thực tiễn 30 năm chiến tranh cách mạng Việt Nam (1945 - 1975) chứng tỏ kết quả đấu tranh ngoại giao

Xem đáp án » 02/09/2020 694

Câu 5:

Thực tiễn lịch sử nào là yếu tố quyết định Việt Nam phải tiến hành sự nghiệp đổi mới đất nước (từ năm 1986)?

Xem đáp án » 02/09/2020 634

Câu 6:

Sự kiện nào đã chấm dứt hoàn toàn ách thống trị của chủ nghĩa thực dân – đế quốc trên đất nước Việt Nam?

Xem đáp án » 02/09/2020 530

Câu 7:

Một trong những mục đích chính của thực dân Pháp trong quá trình thực hiện cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919 - 1929) là

Xem đáp án » 02/09/2020 519

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »