Câu hỏi:

02/09/2020 1,084

Choose the best answer to complete the sentence. (Em hãy chọn câu trả lời đúng) The trip to Thailand was _______ experience in my life.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cấu trúc so sánh nhất với tính từ ngắn: the+adj_est+n

Good (tốt, tuyệt vời) là tính từ có dạng so sánh đặc biệt: good – better (so sánh hơn) – the best (so sánh nhất)

=> The trip to Thailand was the best experience in my life. 

Tạm dịch: Chuyến đi đến Thái Lan là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi.

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the best answer to complete the sentence. (Em hãy chọn câu trả lời đúng) My sister is _____ person in my family.

Xem đáp án » 02/09/2020 3,150

Câu 2:

Write the correct superlative form of adjective. (Em hãy viết dạng so sánh nhất của tính từ.)

December is the                 month of the year in my country. (COLD)

Xem đáp án » 02/09/2020 2,398

Câu 3:

Choose the best answer to complete the sentence. (Em hãy chọn câu trả lời đúng) Sam is a terrible footballer – He’s ______ player in the team.

Xem đáp án » 02/09/2020 1,007

Câu 4:

Choose the best answer to complete the sentence. (Em hãy chọn câu trả lời đúng) Ba Be Lake is ______  lake in Viet Nam.

Xem đáp án » 02/09/2020 845

Câu 5:

Choose the best answer to complete the sentence. (Em hãy chọn câu trả lời đúng) A lot of people like to drink  ______ milk.

Xem đáp án » 02/09/2020 799

Câu 6:

Choose the best answer to complete the sentence. (Em hãy chọn câu trả lời đúng) This solution is ______ for the situation at the moment.

Xem đáp án » 02/09/2020 729

Bình luận


Bình luận