Câu hỏi:

04/09/2020 3,568

Choose the best answer to complete the sentence. (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

At Tet, many people present rice to wish ______ enough food throughout the year.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cụm từ: wish for st (cầu mong điều gì)

=> At Tet, many people present rice to wish for enough food throughout the year.

Tạm dịch: Vào dịp Tết, nhiều người có mặt để ước có đủ lương thực trong suốt cả năm.

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the best answer to complete the sentence.  (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

I will _____ my lucky money in my piggy bank.

Xem đáp án » 04/09/2020 2,177

Câu 2:

Choose the best answer to complete the sentence.  (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

We always ______ our wedding anniversary by going out to dinner.

Xem đáp án » 04/09/2020 2,170

Câu 3:

Choose the best answer to complete the sentence.  (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

On Tet holiday, Vietnamese people often visit _____.

Xem đáp án » 04/09/2020 2,150

Câu 4:

Choose the best answer to complete the sentence. (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

Before Tet, people often give _____ to show their love and respect.

Xem đáp án » 04/09/2020 2,074

Câu 5:

Choose the best answer to complete the sentence.  (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

Before Tet, people often clean and _______ their house.

Xem đáp án » 04/09/2020 1,625

Câu 6:

Choose the best answer to complete the sentence.  (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

Tet is a time for family _____.

Xem đáp án » 04/09/2020 1,593

Bình luận


Bình luận