Câu hỏi:

04/09/2020 1,129

Choose the best answer.

I feel tired. I should _____ to bed early.

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Ngữ pháp: should/ shouldn't !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cấu trúc khuyên ai nên làm gì: S+should+V-infi

=> I feel tired. I should go to bed early.

Tạm dịch: Tôi cảm thấy mệt. Tôi nên đi ngủ sớm.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

should or shouldn’t? (Em hãy kéo thả đáp án đúng vào chỗ trống.)

He                  give up smoking because it is harmful to his health.

Xem đáp án » 05/09/2020 1,727

Câu 2:

Choose the best answer.

You shouldn’t ____ late for school.

Xem đáp án » 04/09/2020 1,035

Câu 3:

should or shouldn’t? (Em hãy kéo thả đáp án đúng vào chỗ trống.)

Tom                 eat so many lollipops. It’s bad for his teeth.

Xem đáp án » 05/09/2020 907

Câu 4:

should or shouldn’t? (Em hãy kéo thả đáp án đúng vào chỗ trống.)

People                  drive fast in the town centre.

Xem đáp án » 05/09/2020 626

Câu 5:

Choose the best answer.

Where ____ we go when we are in Ho Chi Minh City?

Xem đáp án » 04/09/2020 487

Câu 6:

Choose the best answer.

You ______ a good pair of shoes for jogging.

Xem đáp án » 04/09/2020 475

Bình luận


Bình luận