Câu hỏi:

09/09/2020 308

Hệ thần kinh ống gặp ở động vật nào

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hệ thần kinh ống gặp ở động vật bậc cao: Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú.

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hệ thần kinh ống được cấu tạo từ hai phần rõ rệt là

Xem đáp án » 09/09/2020 7,691

Câu 2:

Hệ thần kinh dạng ống có ở

Xem đáp án » 09/09/2020 5,939

Câu 3:

Hệ thần kinh ống gặp ở động vật nào?

Xem đáp án » 09/09/2020 3,402

Câu 4:

Hệ thần kinh dạng ống hoạt động theo nguyên tắc nào?

Xem đáp án » 09/09/2020 2,723

Câu 5:

Ở động vật có các tổ chức thần kinh là: I. Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch; II. Hệ thần kinh dạng ống; III. Hệ thần kinh dạng lưới

Hướng tiến hóa của hệ thần kinh từ thấp đến cao là:

Xem đáp án » 09/09/2020 2,563

Câu 6:

Động vật càng thích nghi với điều kiện môi trường do có?

Xem đáp án » 09/09/2020 2,315

Câu 7:

Mô tả nào dưới đây về hệ thần kinh dạng ống là không đúng

Xem đáp án » 09/09/2020 2,302

Bình luận


Bình luận