Câu hỏi:

13/09/2020 1,092

Choose the best answer.

We use a_______ to change the TV channels from a distance.

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Từ vựng: Truyền hình !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

remote control: cái điều khiển (n)   

TV schedule: lịch phát chương trình TV  (n) 

newspaper: tờ báo  (n)        

volume button: nút điều chỉnh âm thanh  (n)

=> We use a remote control to change the TV channels from a distance. 

Tạm dịch: Chúng tôi sử dụng một điều khiển từ xa để thay đổi các kênh truyền hình từ xa.

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the best answer.

My father likes watching sports  _____ on VTV3.

Xem đáp án » 13/09/2020 3,393

Câu 2:

Choose the best answer.

The program can both __________ and entertain young audiences.

Xem đáp án » 13/09/2020 2,893

Câu 3:

Choose the best answer.

My brother wants to become a _______ to tell TV viewers what the weather is like.

Xem đáp án » 13/09/2020 2,602

Câu 4:

Choose the best answer.

They invite special ________  to appear in the show.

Xem đáp án » 13/09/2020 1,572

Câu 5:

Choose the best answer.

_______ are films by pictures, not real people and often for children.

Xem đáp án » 13/09/2020 1,561

Câu 6:

Choose the best answer.

The game show this week will test your general ________  about Amazon jungle.

Xem đáp án » 13/09/2020 1,538

Câu 7:

Choose the best answer.

"Let’s learn" teaches children to study Maths. It’s an _______ program.

Xem đáp án » 13/09/2020 1,526

Bình luận


Bình luận