Câu hỏi:

13/09/2020 1,159

Choose the best answer.

What’s your _______ TV programme?

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Từ vựng: Truyền hình !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

best: tốt nhất  (so sánh nhất của good)

good (adj): tốt                 

favourite (adj): yêu thích         

like (v): thích

=> What’s your favourite TV programme?   

Tạm dịch: Chương trình truyền hình yêu thích của bạn là gì?

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the best answer.

My father likes watching sports  _____ on VTV3.

Xem đáp án » 13/09/2020 3,393

Câu 2:

Choose the best answer.

The program can both __________ and entertain young audiences.

Xem đáp án » 13/09/2020 2,893

Câu 3:

Choose the best answer.

My brother wants to become a _______ to tell TV viewers what the weather is like.

Xem đáp án » 13/09/2020 2,602

Câu 4:

Choose the best answer.

They invite special ________  to appear in the show.

Xem đáp án » 13/09/2020 1,571

Câu 5:

Choose the best answer.

_______ are films by pictures, not real people and often for children.

Xem đáp án » 13/09/2020 1,561

Câu 6:

Choose the best answer.

The game show this week will test your general ________  about Amazon jungle.

Xem đáp án » 13/09/2020 1,538

Câu 7:

Choose the best answer.

"Let’s learn" teaches children to study Maths. It’s an _______ program.

Xem đáp án » 13/09/2020 1,525

Bình luận


Bình luận