Câu hỏi:

05/11/2020 91

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

512, 365, 621, 1000

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 365, 512, 621, 1000

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số liền trước của 398 là :

Xem đáp án » 05/11/2020 647

Câu 2:

Chọn dấu (>; < ) hoặc (= ) đặt vào chỗ trống

213  212

Xem đáp án » 05/11/2020 126

Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án » 05/11/2020 113

Câu 4:

Có …………số lớn hơn 365 và bé hơn 369. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án » 05/11/2020 105

Câu 5:

Cho các số sau: 123;132;112;121.

Số bé nhất trong các số trên là

Xem đáp án » 05/11/2020 103

Câu 6:

Số chẵn lớn hơn số 313 và nhỏ hơn số liền sau của 314 là 316. Đúng hay Sai ?

Xem đáp án » 05/11/2020 98

Câu 7:

Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Số chẵn lớn nhất có 3 chữ số là ...

Xem đáp án » 05/11/2020 92

Bình luận


Bình luận