Câu hỏi:

03/12/2020 430

Thang nhiệt độ Xen – xi – ut là gì? Nó được quy ước như thế nào?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Thang nhiệt độ Xen – xi – ut hay nhiệt giai Xen – xi – ut là thang nhiệt độ do nhà bác học Celsius (1701-1744), người Thụy Điển, đề nghị vào năm 1742.

Celsius đề nghị chia khoảng cách giữa nhiệt độ của nước đá đang tan và nhiệt độ của hơi nước đang sôi thành 100 phần bằng nhau, mỗi phần ứng với 1 độ, kí hiệu là 10C. Vì vậy, nhiệt giai Xen – xi – ut còn gọi là nhiệt giai bách phân. Chữ C trong 0C là chữ cái đầu tiên của tên ông. Trong thang nhiệt độ này, những nhiệt độ thấp hơn 00C được gọi là nhiệt độ âm. Ví dụ, - 200C được gọi là âm 200C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy nêu đặc điểm của sự ngưng tụ? Lấy ví dụ minh họa.

Xem đáp án » 03/12/2020 955

Câu 2:

Thế nào là sự ngưng tụ? Lấy ví dụ về sự ngưng tụ.

Xem đáp án » 03/12/2020 918

Câu 3:

Hãy so sánh sự sôi và sự bay hơi.

Xem đáp án » 03/12/2020 815

Câu 4:

Sự bay hơi là gì? Lấy ví dụ minh họa

Xem đáp án » 03/12/2020 771

Câu 5:

Băng kép được sử dụng làm gì?

Xem đáp án » 03/12/2020 765

Câu 6:

Nhiệt độ sôi là gì? Nêu nhiệt độ sôi của một số chất lỏng. Nhiệt độ sôi phụ thuộc vào yếu tố nào?

Xem đáp án » 03/12/2020 725

Câu 7:

Hãy nêu đặc điểm của sự sôi.

Xem đáp án » 03/12/2020 577

Bình luận


Bình luận