Câu hỏi:

04/01/2021 403

10 tế bào sinh tinh mang kiểu gen AaBbCD/cd khi giảm phân có hoán vị gen sẽ cho tối thiểu bao nhiêu loại giao tử?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Giải thích : Mỗi tế bào mang kiểu gen dị hợp tử khi có hoán vị gen sẽ tạo ra 4 giao tử với 4 kiểu gen khác nhau. Như vậy 10 tế bào mang cùng kiểu gen AaBbCD/cd khi giảm phân sẽ cho tối thiểu 4 loại giao tử (trường hợp này xảy ra khi cả 10 tế bào đang xét cùng có kiểu phân li của cặp A – a và B – b giống nhau trong giảm phân)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thành phần nào dưới đây có bản chất là prôtêin?

Xem đáp án » 04/01/2021 5,048

Câu 2:

Dựa vào đâu để người ta phân chia ARN thành 3 loại: mARN, tARN, rARN?

Xem đáp án » 04/01/2021 2,951

Câu 3:

Loại xương nào dưới đây được xếp vào nhóm xương ngắn?

Xem đáp án » 04/01/2021 2,426

Câu 4:

Sinh vật nào dưới đây không phải là sinh vật tiêu thụ?

Xem đáp án » 04/01/2021 1,566

Câu 5:

Mật độ cá thể của từng loài trong quần xã được gọi là

Xem đáp án » 04/01/2021 1,238

Câu 6:

Cá ép sống bám trên rùa biển phản ánh mối quan hệ

Xem đáp án » 04/01/2021 1,158

Câu 7:

Cho phép lai: AaBbCcDd x AabbCcDd. Hỏi xác suất bắt gặp kiểu gen AAbbCcdd ở đời con là bao nhiêu?

Xem đáp án » 04/01/2021 957

Bình luận


Bình luận