Câu hỏi:

04/01/2021 161

Một gen khi phiên mã tạo mARN chứa các loại đơn phân: A : U : G : X tuân theo tỉ lệ: 1 : 2 : 3 : 4. Biết gen có 120 chu kỳ xoắn, hãy tính số nu loại A và G của gen.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Giải thích : vì mARN chứa các loại đơn phân: A : U : G : X tuân theo tỉ lệ: 1 : 2 : 3 : 4 chứng tỏ mạch bổ sung của gen cũng chứa các loại đơn phân: A : T : G : X tuân theo tỉ lệ: 1 : 2 : 3 : 4 . Ta lại có số nu của mạch bổ sung =1/2 số nu của gen. Mà A + T = tổng nu loại A của gen = 30% số nu mạch bổ sung = 30%.1/2=15% số nu của gen (N) suy ra G = 50% - 15% = 35% số nu của gen (N). Mặt khác, gen có 120 chu kỳ xoắn tức là N = 120.20 = 2400. Vậy số nu loại A là: 15%.2400 = 360. Số nu loại G là: 35%.2400 = 840.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thành phần nào dưới đây có bản chất là prôtêin?

Xem đáp án » 04/01/2021 5,037

Câu 2:

Dựa vào đâu để người ta phân chia ARN thành 3 loại: mARN, tARN, rARN?

Xem đáp án » 04/01/2021 2,936

Câu 3:

Loại xương nào dưới đây được xếp vào nhóm xương ngắn?

Xem đáp án » 04/01/2021 2,416

Câu 4:

Sinh vật nào dưới đây không phải là sinh vật tiêu thụ?

Xem đáp án » 04/01/2021 1,563

Câu 5:

Mật độ cá thể của từng loài trong quần xã được gọi là

Xem đáp án » 04/01/2021 1,226

Câu 6:

Cá ép sống bám trên rùa biển phản ánh mối quan hệ

Xem đáp án » 04/01/2021 1,155

Câu 7:

Cho phép lai: AaBbCcDd x AabbCcDd. Hỏi xác suất bắt gặp kiểu gen AAbbCcdd ở đời con là bao nhiêu?

Xem đáp án » 04/01/2021 951

Bình luận


Bình luận