Câu hỏi:

04/01/2021 658

Một phân tử ADN (X) nhân đôi liên tiếp 3 lần tạo ADN con. Hỏi trong số những ADN con tạo thành, ADN con chứa mạch cũ của ADN mẹ ban đầu (X) chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Giải thích : ở lần nguyên phân đầu tiên, mỗi mạch của (X) sẽ đi về 2 ADN con và ở các lần nguyên phân sau, hai mạch ADN gốc này vẫn luôn nằm ở hai ADN con nào đó. Sau tái bản 3 lần từ X tạo ra 2^3=8 ADN con. Vậy tỉ lệ ADN con chứa mạch ADN của X chiếm tỉ lệ 2/8=25%

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thành phần nào dưới đây có bản chất là prôtêin?

Xem đáp án » 04/01/2021 5,048

Câu 2:

Dựa vào đâu để người ta phân chia ARN thành 3 loại: mARN, tARN, rARN?

Xem đáp án » 04/01/2021 2,952

Câu 3:

Loại xương nào dưới đây được xếp vào nhóm xương ngắn?

Xem đáp án » 04/01/2021 2,427

Câu 4:

Sinh vật nào dưới đây không phải là sinh vật tiêu thụ?

Xem đáp án » 04/01/2021 1,567

Câu 5:

Mật độ cá thể của từng loài trong quần xã được gọi là

Xem đáp án » 04/01/2021 1,242

Câu 6:

Cá ép sống bám trên rùa biển phản ánh mối quan hệ

Xem đáp án » 04/01/2021 1,158

Câu 7:

Cho phép lai: AaBbCcDd x AabbCcDd. Hỏi xác suất bắt gặp kiểu gen AAbbCcdd ở đời con là bao nhiêu?

Xem đáp án » 04/01/2021 957

Bình luận


Bình luận