Câu hỏi:

04/01/2021 421

Dạng đột biến nào dưới đây không làm thay đổi số lượng đơn phân mỗi loại của gen?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Giải thích : Cặp X – G và cặp G – X chỉ khác nhau về vị trí không gian nên không làm thay đổi số đơn phân của gen khi có đột biến xảy ra

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thành phần nào dưới đây có bản chất là prôtêin?

Xem đáp án » 04/01/2021 5,041

Câu 2:

Dựa vào đâu để người ta phân chia ARN thành 3 loại: mARN, tARN, rARN?

Xem đáp án » 04/01/2021 2,938

Câu 3:

Loại xương nào dưới đây được xếp vào nhóm xương ngắn?

Xem đáp án » 04/01/2021 2,422

Câu 4:

Sinh vật nào dưới đây không phải là sinh vật tiêu thụ?

Xem đáp án » 04/01/2021 1,563

Câu 5:

Mật độ cá thể của từng loài trong quần xã được gọi là

Xem đáp án » 04/01/2021 1,231

Câu 6:

Cá ép sống bám trên rùa biển phản ánh mối quan hệ

Xem đáp án » 04/01/2021 1,156

Câu 7:

Cho phép lai: AaBbCcDd x AabbCcDd. Hỏi xác suất bắt gặp kiểu gen AAbbCcdd ở đời con là bao nhiêu?

Xem đáp án » 04/01/2021 952

Bình luận


Bình luận