Câu hỏi:

04/01/2021 328

Một tế bào sinh tinh mang kiểu gen AaBbDd. Khi bị rối loạn phân li ở NST chứa D/d trong giảm phân 2 có thể tạo ra loại tinh trùng nào dưới đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Giải thích : Tế bào sinh giao tử ban đầu có kiểu gen AaCcDd. Sau khi giảm phân 1 bình thường thì hai tế bào con tạo thành có một bên mang NST chứa D ở trạng thái kép, một bên mang NST chứa d ở trạng thái kép. Khi rối loạn phân li ở NST chứa D/d trong giảm phân 2 thì sẽ tạo ra tinh trùng có 2 NST chứa gen D (DD) hoặc 2 NST chứa gen d (dd) hoặc không mang NST chứa cặp gen này. Do đó trong các trường hợp đang xét, chỉ có phương án b thỏa mãn yêu cầu đề bài

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thành phần nào dưới đây có bản chất là prôtêin?

Xem đáp án » 04/01/2021 5,018

Câu 2:

Dựa vào đâu để người ta phân chia ARN thành 3 loại: mARN, tARN, rARN?

Xem đáp án » 04/01/2021 2,924

Câu 3:

Loại xương nào dưới đây được xếp vào nhóm xương ngắn?

Xem đáp án » 04/01/2021 2,407

Câu 4:

Sinh vật nào dưới đây không phải là sinh vật tiêu thụ?

Xem đáp án » 04/01/2021 1,548

Câu 5:

Mật độ cá thể của từng loài trong quần xã được gọi là

Xem đáp án » 04/01/2021 1,207

Câu 6:

Cá ép sống bám trên rùa biển phản ánh mối quan hệ

Xem đáp án » 04/01/2021 1,127

Câu 7:

Cho phép lai: AaBbCcDd x AabbCcDd. Hỏi xác suất bắt gặp kiểu gen AAbbCcdd ở đời con là bao nhiêu?

Xem đáp án » 04/01/2021 945

Bình luận


Bình luận