Câu hỏi:

31/01/2021 277

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /ɪ/ các đáp án còn lại phát âm là /e/

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 31/01/2021 378

Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 31/01/2021 345

Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Xem đáp án » 31/01/2021 334

Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Xem đáp án » 31/01/2021 253

Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 31/01/2021 239

Câu 6:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 31/01/2021 218

Bình luận


Bình luận