Câu hỏi:

01/02/2021 270

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Xem đáp án » 01/02/2021 339

Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 01/02/2021 272

Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 01/02/2021 265

Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 01/02/2021 264

Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 01/02/2021 200

Câu 6:

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Xem đáp án » 01/02/2021 182

Bình luận


Bình luận