Câu hỏi:

01/02/2021 200

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /ə/ các đáp án còn lại phát âm là /æ/

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 01/02/2021 294

Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 01/02/2021 258

Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 01/02/2021 198

Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 01/02/2021 191

Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 01/02/2021 186

Câu 6:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 01/02/2021 162

Bình luận


Bình luận