Câu hỏi:

01/02/2021 174

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /e/ các đáp án còn lại phát âm là /ɪ/

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 01/02/2021 1,245

Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Xem đáp án » 01/02/2021 626

Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 01/02/2021 205

Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 01/02/2021 201

Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 01/02/2021 192

Câu 6:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 01/02/2021 191

Bình luận


Bình luận