Câu hỏi:

02/02/2021 252

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /ə/ các đáp án còn lại phát âm là /əʊ/

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 02/02/2021 285

Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Xem đáp án » 02/02/2021 276

Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 02/02/2021 245

Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 02/02/2021 228

Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 02/02/2021 213

Câu 6:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 02/02/2021 198

Bình luận


Bình luận