Câu hỏi:

02/02/2021 352

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Xem đáp án » 02/02/2021 412

Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Xem đáp án » 02/02/2021 349

Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 02/02/2021 308

Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Xem đáp án » 02/02/2021 306

Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Xem đáp án » 02/02/2021 273

Câu 6:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 02/02/2021 254

Bình luận


Bình luận