Câu hỏi:

26/02/2021 215

Nghiên cứu sự thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể qua 5 thế hệ liên tiếp thu được kết quả như sau:

Thế hệ

Kiểu gen AA

Kiểu gen Aa

Kiểu gen aa

F1

0,49

0,42

0,09

F2

0,49

0,42

0,09

F3

0,21

0,38

0,41

F4

0,25

0,30

0,45

F5

0,28

0,24

0,48

Quần thể đang chịu tác động của những nhân tố tiến hóa nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án : A

Giải thích :

Từ F2 sang F3, tần số alen và thành phần kiểu gen bị biến đổi một cách đột ngột  do tác động của yếu tố ngẫu nhiên

F3, F4, F5 : tỉ lệ kiểu gen Aa liên tục giảm do giao phối không ngẫu nhiên

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở sinh vật luỡng bội, các alen trội bị tác động của chọn lọc tự nhiên nhanh hơn các alen lặn vì:

Xem đáp án » 08/02/2020 13,968

Câu 2:

Tiến hóa lớn là quá trình:

Xem đáp án » 08/02/2020 11,974

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về giao phối không ngẫu nhiên?

Xem đáp án » 08/02/2020 3,591

Câu 4:

Một nhóm người trong một quần thể người đã di cư đến một hòn đảo và lập thành một quần thể người mới có tần số alen về nhóm máu khác biệt so với quần thể gốc ban đầu. Đây là ví dụ về kết quả của nhân tố tiến hóa

Xem đáp án » 08/02/2020 2,948

Câu 5:

Cho các thông tin về vai trò của các nhân tố tiến hoá như sau:

(1)   Trực tiếp làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể theo một hướng xác định.

(2)   Không có khả năng tạo ra một đặc điểm mới cho quần thể.

(3)   Có thể loại bỏ hoàn toàn một alen trội có hại ra khỏi quần thể.

(4)   Có thể tác động ngay cả khi môi trường sống ổn định qua nhiều thế hệ.

(5)   Có thể làm thay đổi tần số tương đối của alen và thành phần kiểu gen của quần thể tương đối nhanh.

(6)   Có thể hình thành nhiều đặc điểm thích nghi khác nhau trong cùng quần thể.

Có bao nhiêu thông tin đúng về chọn lọc tự nhiên?

Xem đáp án » 08/02/2020 2,605

Câu 6:

Điểm giống nhau chủ yếu giữa quan niệm của Dacuyn và quan niệm hiện đại là:

Xem đáp án » 08/02/2020 2,020

Câu 7:

Khẳng định nào sau đây về tiến hóa nhỏ của học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại là đúng?

Xem đáp án » 08/02/2020 1,727

Bình luận


Bình luận