Câu hỏi:

09/05/2021 132

Ứng với công thức phân tử C5H10 có bao nhiêu anken?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho các nhận xét sau:

(1) Anken là hiđrocacbon mà phân tử có chứa 1 liên kết đôi C=C.

(2) Những hiđrocacbon có công thức phân tử là CnH2n là anken.

(3) Anken là hiđrocacbon không no, mạch hở có CTPT CnH2n.

(4) Anken là hiđrocacbon mạch hở có chứa 1 liên kết đôi C=C, còn lại là liên kết đơn.

Những phát biểu đúng là

Xem đáp án » 09/05/2021 3,537

Câu 2:

Hỗn hợp A gồm 2 anken đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn V lít A thu được 13,44 lít CO2 ở đktc. Mặt khác A làm mất màu vừa hết 40 gam Br2. CTPT của 2 anken và phần trăm thể tích tương ứng là

Xem đáp án » 09/05/2021 1,401

Câu 3:

Hãy chọn mệnh đề đúng:

1. Tất cả các anken có công thức chung CnH2n.

2. Chỉ có anken mới có công thức chung CnH2n

3. Khi đốt cháy hoàn toàn anken thu được số mol CO2 bằng số mol H2O

4. Anken có thể có 1 hoặc nhiều liên kết đôi.

5. Tất cả các anken đều có thể cộng hợp hiđro thành ankan.

Xem đáp án » 09/05/2021 1,015

Câu 4:

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,1 mol C2H4 và 0,2 mol C3H6 thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là

Xem đáp án » 09/05/2021 566

Câu 5:

Những hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học (cis-trans)? CH3CH=CH2 (I); CH3CH=CHCl (II); CH3CH=C(CH3)2 (III); C2H5C(CH3)=C(CH3)C2H5(IV); C2H5C(CH3)=CClCH3 (V)

Xem đáp án » 09/05/2021 343

Câu 6:

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp nhau thu được CO2H2Ocó khối lượng hơn kém nhau 6,76 gam. Công thức của 2 anken là

Xem đáp án » 09/05/2021 266

Câu 7:

Cho 3,36 lít hỗn hợp etan và etilen (đktc) đi chậm qua qua dung dịch brom dư. Sau phản ứng khối lượng bình brom tăng thêm 2,8 gam. Số mol etan và etilen trong hỗn hợp lần lượt là:

Xem đáp án » 09/05/2021 240

Bình luận


Bình luận