Câu hỏi:

09/05/2021 30,466

Cho chất axetilen (C2H2) và benzen (C6H6), hãy chọn nhận xét đúng trong các nhận xét sau :

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Công thức đơn giản nhất của axetilen: CH

Công thức đơn giản nhất của benzen: CH

=> 2 chất khác nhau về công thức phân tử và giống nhau về công thức đơn giản nhất

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hợp chất X có CTĐGN là C4H9ClO. CTPT nào sau đây ứng với X ?

Xem đáp án » 09/05/2021 2,760

Câu 2:

Hidrocacbon X chứa 80% cacbon về khối lượng. Công thức phân tử của X là

Xem đáp án » 09/05/2021 1,980

Câu 3:

Cho chất anđehit fomic (HCHO) và axit axetic (CH3COOH), hãy chọn nhận xét đúng trong các nhận xét sau :

Xem đáp án » 09/05/2021 1,705

Câu 4:

Hợp chất X có CTĐGN là CH3O. CTPT nào sau đây ứng với X ?

Xem đáp án » 09/05/2021 1,699

Câu 5:

Hiđrocacbon A có tỉ khối so với He bằng 14. CTPT của A là :

Xem đáp án » 09/05/2021 1,190

Câu 6:

Chọn nhận định đúng

Xem đáp án » 09/05/2021 1,055

Bình luận


Bình luận