Câu hỏi:

09/05/2021 708

Đốt cháy hoàn toàn 1,47 gam chất hữu cơ X (chỉ chứa C, H, O) bằng 1,0976 lít khí O2 (ở đktc) lượng dùng vừa đủ thì sau thí nghiệm thu được H2O, 2,156 gam CO2. Tìm CTPT của X, biết tỉ khối hơi của X so với không khí nằm trong khoảng 3 < dX < 4.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:

 = 0,882 gam

Bảo toàn nguyên tố C: nC =  = 2,15644 = 0,049 mol

Bảo toàn nguyên tố H: nH = 2.  = 2. 0,88218 = 0,098 mol

⇒ nO(hchc) = 1,47-0,049.12-0.09816 = 0,049 mol

nC : nH : nO = 0,049 : 0,098 : 0,049 = 1 : 2 : 1 ⇒ CTĐGN của X là : CH2O

Đặt công thức phân tử của X là (CH2O)n.

Theo giả thiết ta có: 3.29 < 30n < 4.29 suy ra 2,9 < n < 3,87 nên n =3

Vậy CTPT của X là C3H6O3

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ X cần 6,72 lít O2 (đktc). Sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 thấy có 19,7 gam kết tủa xuất hiện và khối lượng dung dịch giảm 5,5 gam. Lọc bỏ kết tủa, đun nóng nước lọc lại thu được 9,85 gam kết tủa nữa. CTPT của X là:

Xem đáp án » 11/05/2021 19,393

Câu 2:

Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X ở thể khí. Sản phẩm cháy thu được cho hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 thấy có 10 gam kết tủa xuất hiện và khối lượng bình đựng dung dịch Ca(OH)2 tăng 16,8 gam. Lọc bỏ kết tủa, cho nước lọc tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư lại thu được kết tủa, tổng khối lượng hai lần kết tủa là 39,7 gam. CTPT của X là:

Xem đáp án » 11/05/2021 16,331

Câu 3:

Đốt cháy hết 2,3 gam hợp chất hữu cơ X cần V lít O2 (đktc). Sản phẩm cháy cho hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch nước vôi trong dư thấy có 10 gam kết tủa xuất hiện và khối lượng bình đựng dung dịch nước vôi tăng 7,1 gam. Giá trị của V là

Xem đáp án » 11/05/2021 6,917

Câu 4:

Phân tích x gam chất hữu cơ X chỉ thu được a gam CO2 và b gam H2O. Biết 3a = 11b và 7x = 3(a + b). Tỉ khối hơi của X so với không khí nhỏ hơn 3. CTPT của X là:

Xem đáp án » 11/05/2021 6,217

Câu 5:

Phân tích a gam chất hữu cơ A thu được m gam CO2 và n gam H2O. Cho biết 9m = 22n và 31a = 15(m + n). Xác định CTPT của A, biết nếu đặt d là tỷ khối hơi của A đối với không khí thì 2 < d < 3

Xem đáp án » 11/05/2021 2,384

Câu 6:

Đốt cháy hoàn toàn 5,8 gam một hợp chất hữu cơ đơn chức X cần 8,96 lít khí O2 (đktc), thu được CO2 và H2O có số mol bằng nhau. CTĐGN của X là

Xem đáp án » 09/05/2021 1,761

Câu 7:

Đốt cháy 200 ml hơi một hợp chất hữu cơ X chứa C, H, O trong 900 ml O2, thể tích hỗn hợp khí thu được là 1,3 lít. Sau khi ngưng tụ hơi nước chỉ còn 700 ml. Tiếp theo cho qua dung dịch KOH dư chỉ còn 100 ml khí bay ra. Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Công thức phân tử của Y là

Xem đáp án » 11/05/2021 1,354

Bình luận


Bình luận