Câu hỏi:

10/05/2021 167

Trong phân tử ankin X, hiđro chiếm 12,2% về khối lượng. Có bao nhiêu ankin phù hợp với X?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hỗn hợp khí X gồm propan, propen và propin có tỉ khối so với H2 là 21,2. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thì tổng khối lượng CO2 và H2O thu được là

Xem đáp án » 10/05/2021 1,532

Câu 2:

Theo IUPAC ankin CH3CH(C2H5)CCCH(CH3)CH2CH2CH3 có tên gọi là

Xem đáp án » 10/05/2021 1,055

Câu 3:

Đốt cháy hoàn toàn m gam ankin X thu được m gam nước. Công thức phân tử của X là

Xem đáp án » 10/05/2021 558

Câu 4:

Khi cho brom hóa hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp gồm một ankin và một anken cần vừa đủ 0,4 mol Br2. Thành phần phần trăm về số mol của ankin trong hỗn hợp là:

Xem đáp án » 10/05/2021 365

Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon (tỉ lệ 1 : 1) có công thức đơn giản nhất khác nhau, thu được 2,2 gam CO2 và 0,9 gam H2O. Các chất trong X là

Xem đáp án » 10/05/2021 356

Câu 6:

Ankin X có % khối lượng cacbon gấp 8 lần % khối lượng của hiđro. X có bao nhiêu công thức cấu tạo?

Xem đáp án » 10/05/2021 173

Bình luận


Bình luận