Câu hỏi:

12/05/2021 473

Khí thiên nhiên được dùng làm nhiên liệu và nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất điện, sứ, đạm, ancol metylic,… Thành phần chính của khí thiên nhiên là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Thành phần chính của khí thiên nhiên là khí metan (CH4)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một ankan A có thành phần phần trăm C là 83,33%. Tìm CTPT và xác định CTCT đúng của A biết rằng khi cho A tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1: 1 ta chỉ thu được 1 sản phẩm thế monoclo.

Xem đáp án » 12/05/2021 3,868

Câu 2:

Khi clo hóa C5H12 với tỉ lệ mol 1:1 thu được 3 sản phẩm thế monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan đó là

Xem đáp án » 12/05/2021 2,912

Câu 3:

Cho các ankan sau:

(a) CH3CH2CH3;(b) CH4;(c) CH3C(CH3)2CH3;(d) CH3CH3;(e) CH3CH(CH3)CH3

Ankan chỉ cho 1 sản phẩm thế duy nhất khi tác dụng với Cl2 (as) theo tỉ lệ mol (1:1) là

Xem đáp án » 12/05/2021 2,466

Câu 4:

Ankan X có công thức phân tử C5H12, khi tác dụng với clo tạo được 4 dẫn xuất monoclo. Tên của X là

Xem đáp án » 12/05/2021 685

Câu 5:

Phản ứng nào sau đây điều chế được CH4 tinh khiết hơn ?

Al4C3+12H2O4AlOH3+3CH4   1C4H10crackinhC3H6+CH4   2CH3COONar+NaOHrCaO,t°Na2CO3+CH4   3CH2COONa2 r+2NaOHrCaO,t°2Na2CO3+CH4   4C+2H2t°CH4   5

Xem đáp án » 12/05/2021 529

Câu 6:

Khi brom hóa một ankan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất có tỉ khối hơi đối với hiđro là 75,5. Tên của ankan đó là:

Xem đáp án » 12/05/2021 429

Bình luận


Bình luận