Câu hỏi:

19/05/2021 597

Cho hàm số y=f(x)=-5x2-7 . So  sánh f(x);f( - x) + 2

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các điểm M (3;-3); N(4;2); P(-3;-3); Q(-2;1); H(-1;3) có bao nhiêu điểm thuộc góc phần tư thứ hai

Xem đáp án » 19/05/2021 1,422

Câu 2:

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, vẽ các điểm A(-2;1);B(-6;1);C(-6;6) và D(-2;6). Tứ giác  ABCD là hình gì?

Xem đáp án » 19/05/2021 1,410

Câu 3:

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, vẽ các điểm A(3;1);B(-2;1);C(3;4) và D(-2;4). Tính diện tích tứ giác ABCD ?

Xem đáp án » 19/05/2021 1,063

Câu 4:

Trong các điểm M(1;-3); N(1;2); P(3;-3); Q(-2;-1); H(-1;-3) có bao nhiêu điểm thuộc góc phần tư thứ hai?

Xem đáp án » 19/05/2021 633

Câu 5:

Hãy cho biết các vị trí của các điểm có hoành độ lớn hơn 0 nhỏ hơn 1 và có tung độ lớn hơn 0 nhỏ hơn 4

Xem đáp án » 19/05/2021 532

Câu 6:

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, vẽ các điểm A(3;1);B(-2;1);C(3;4) và D(-2;4). Tứ giác ABCD là hình gì

Xem đáp án » 19/05/2021 468

Bình luận


Bình luận