Câu hỏi:

23/05/2021 118

Hấp thụ hoàn toàn 1,12 lít khí CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch gồm NaOH 0,8M và KOH 0,5M thu được dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X thu được bao nhiêu gam chất rắn khan?

Trả lời:

Đáp án B

nCO2 = 0,05 mol;  nOH = nNaOH + nKOH = 0,08+0,05= 0,13 mol > 2nCO2

=> OH- dư

=> =  nCO2 = 0,05 mol

Và nOH- dư = nOH- ban đầu – nOH- phản ứng = nOH- ban đầu -  2nCO32- = 0,03 mol

 mrn = mNa + mK +mCO32-+mOHdư- = 7,3 gam

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho các đặc điểm sau đây:

a, Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử

b, Số oxi hoá của các nguyên tố trong hợp chất

c, cấu tạo mạng tinh thể của các đơn chất

d, bán kính nguyên tử

Các đặc điểm là đặc điểm chung cho các kim loại nhóm IA?

Xem đáp án » 23/05/2021 95

Câu 2:

Cho các phát biểu sau:

1, Từ Li đến Cs theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần, khả năng tách e hóa trị giảm dần.

2, Kim loại kiềm có tính khử mạnh nên thế điện cực rất âm.

3, Các kim loại từ Li đến Cs đều có ánh kim.

4, Từ Li đến Cs theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần bán kính của kim loại kiềm tăng dần.

5, Từ Li đến Cs, bán kính nguyên tử tăng dần nên nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi tăng dần.

Số phát biểu đúng là?

Xem đáp án » 23/05/2021 76

Câu 3:

Hoà tan hoàn toàn 35 gam hỗn hợp gồm Na, K và Ba vào nước, thu được dung dịch X và 22,4 lít khí H(đktc). Dung dịch Y gồm HCl và H2SO4, tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 1. Trung hoà dung dịch X bởi dung dịch Y, tổng khối lượng các muối được tạo ra là

Xem đáp án » 23/05/2021 71

Câu 4:

Sục từ từ V lít khí CO2 (đktc) từ từ vào 500 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,6M; KOH 0,2M và Ba(OH)2 0,4M. Kết thúc phản ứng thu được 27,58 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị lớn nhất của V thỏa mãn điều kiện của bài toán là

Xem đáp án » 23/05/2021 63

Câu 5:

Cho hỗn hợp gồm K và Ba vào dung dịch chứa HCl 2M và H2SO4 1M. Sau khi kết thúc phản ứng thấy thoát ra 4,48 lít khí H2 (đktc) đồng thời thu được 18,64 gam kết tủa và dung dịch X có khối lượng tăng 2,46  gam so với dung dịch ban đầu. Cô cạn dung dịch X thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

Xem đáp án » 23/05/2021 54

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »