Câu hỏi:

08/08/2021 3,201

Trong đột biến gen thì đột biến điểm là loại đột biến liên quan đến biến đổi mấy cặp nucleotit?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Phương pháp giải:

Giải chi tiết:

Đột biến điểm là là loại đột biến liên quan đến biến đổi 1 cặp nucleotit (SGK Sinh 12 trang 19).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của cây đa bội?

Xem đáp án » 08/08/2021 4,896

Câu 2:

Ở một loài côn trùng khi cho con cánh trắng, dài dị hợp hai cặp gen lai với một cá thể khác. Ở thế hệ lai F1 giới cái sinh ra có 4 loại kiểu hình với tỉ lệ là 4: 4: 1:1 nhưng ở giới đực sinh ra chỉ có hai loại kiểu hình là cánh trắng, dài và cánh đen, dài. Biết không có đột biến phát sinh. Cho biết nhận định không đúng về phép lai trên?

Xem đáp án » 08/08/2021 3,015

Câu 3:

Đặc điểm nào dưới đây biểu hiện tính thoái hóa của mã di truyền?

Xem đáp án » 08/08/2021 2,960

Câu 4:

Giả sử trên mạch gốc của một gen có tỉ lệ T: X: A: G là 2: 3: 4:1 thì trên mạch bổ sung của gen sẽ có tỉ lệ G: X: A:T sẽ là:

Xem đáp án » 08/08/2021 2,740

Câu 5:

Nội dung nào dưới đây là nội dung quy luật phân li của Menđen?

Xem đáp án » 07/08/2021 2,536

Câu 6:

Cơ chế nào dưới đây làm phát sinh đột biến lặp đoạn NST.

Xem đáp án » 08/08/2021 2,523

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK