Câu hỏi:

16/08/2021 387

Ý nào sau đây không thuộc nội dung của Chính sách kinh tế mới (NEP) ở Nga năm 1921

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cách giải: sgk 11 trang 53

- Nhà nước tập chung khôi phục công nghiêp nặng, cho phép tư nhân được thuê hoặc xây dựng những xí nghiêp nhỏ (dưới 20) công nhân

CHỌN - B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Việt Nam có thể học hỏi bài học kinh nghiệm nào từ công cuộc cải cách – mở cửa ở Trung Quốc?

Xem đáp án » 16/08/2021 1,614

Câu 2:

Việc kí kết và thi hành hiệp định Giơnevơ đã tạo ra sự chuyển biến như thế nào đối với cách mạng Việt Nam sau năm 1954?

Xem đáp án » 17/08/2021 1,299

Câu 3:

Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2 – 1945), Liên Xô không đóng quân tại khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 16/08/2021 681

Câu 4:

Nhận xét nào dưới đây phù hợp với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai?

Xem đáp án » 17/08/2021 555

Câu 5:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, tình hình Nhật Bản có điểm gì khác biệt so với các nước tư bản Đồng minh chống phát xít?

Xem đáp án » 16/08/2021 372

Câu 6:

Nhận định nào sau đây phản ánh đầy đủ mối quan hệ quốc tế trong nửa sau thế kỉ XX?

Xem đáp án » 16/08/2021 369

Bình luận


Bình luận